Ostrzeżenia Pogodowe

Niedziela - 21.07.2019

Program Czyste powietrze

We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

 

Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie programu w województwie zachodniopomorskim (doradztwo przy składaniu wniosku, weryfikacja wniosku, rozliczenie dofinansowania) jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (dane adresowe zostały zamieszczone na końcu niniejszego opracowania). Zachęcamy do kontaktu z pracownikami WFOŚiGW i skorzystania z dofinansowania.

 

WARUNEK PODSTAWOWY SKORZYSTANIA Z DOFINANSOWANIA:

 

Ø dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu

 

Ø dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu

 

Wymagania techniczne dla urządzeń, materiałów budowlanych i robót http://wfosigw.pl/sites/default/files/warunki_techniczne.pdf

 

Obecnie adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Mogą oni wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

 

 

Program przewiduje dofinansowanie na:

 

Budynki istniejące

I. Koszt demontażu źródeł ciepła na paliwa stałe (między innymi kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny) oraz ich wymiany na urządzenia i instalacje:

- kotły na paliwa stałe,

- węzły cieplne,

- systemy ogrzewania elektrycznego,

- kotły olejowe,

- kotły gazowe kondensacyjne,

- pompy ciepła powietrzne,

- pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.

 

II. Koszt docieplenia przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego.

III. Koszt docieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych.

 

IV. Koszt wymiany i montażu stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi zewnętrznych/garażowych.

 

V. Koszt montażu lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi.

 

VI. Koszt zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (finansowanie w formie pożyczki):

- kolektorów słonecznych,

- mikroinstalacji fotowoltaicznych

 

VII. Koszt zakupu i montażu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła

 

Nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne

I. Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji*:

- kotły na paliwa stałe,

- węzły cieplne,

- systemy ogrzewania elektrycznego,

- kotły olejowe,

- kotły gazowe kondensacyjne,

- pompy ciepła powietrze,

- pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami,

*pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

II. Koszt zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej (finansowanie w formie pożyczki)*:

- kolektorów słonecznych,

- mikroinstalacji fotowoltaicznych,

*pod warunkiem zakupu i montażu źródła ciepła wskazanego w pkt I, chyba że w budynku istnieje już takie źródło ciepła oraz

*pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Wysokość dofinansowania

 

Pożyczka

Grupa

Kwota
miesięcznego
dochodu/osoba
[zł]

Dotacja
(procent
kosztów
kwalifikowanych
przewidzianych
do wsparcia
dotacyjnego)

uzupełnienie
do
wartości
dotacji

pozostałe
koszty
kwalifikowane

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 – 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 – 1000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1001 – 1200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1201 – 1400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1401 – 1600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1600

do 30%

do 70%

do 100%

 

 

UWAGA:

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy finansowej na zakup nowego źródła ciepła lub wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i termomodernizację domu w ramach Programu Czyste Powietrze i złożą swoje wnioski po 1 lipca 2019 roku muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

 

Prezentacja – http://wfosigw.pl/sites/default/files/prezentacja.pdf

Ulotka – http://wfosigw.pl/sites/default/files/ulotka.pdf

 

Dane teleadresowe

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

 

Biuro Szczecin:

Numer ogólny: 91 486-15-56 wew. 150

 

Osoby wdrażające program Czyste Powietrze

Elżbieta Kotowska – 91 486-15-56 wew. 151

Beata Lendner – 91 486-15-56 wew. 155

Magdalena Majewska – 91 486-15-56 wew. 157

Agnieszka Ristow – 91 486-15-56 wew. 154

Ignacy Soczyński – 91 486-15-56 wew. 153

Agata Taudul – 91 486-15-56 wew. 152

 

Doradcy energetyczni:

 

Tomasz Przerwa – tel. 91 486-15-56 wew. 148

Michał Lidwin – tel. 91 486-15-56 wew. 149

 

 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31