Ostrzeżenia Pogodowe

Poniedziałek - 20.05.2019

Konkurs pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2019

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza II edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2019.


Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:

 • dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego,
 • działań na rzecz zmiany wizerunku wsi - nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym,
 • działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi,
 • atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego na terenie których położone są sołectwa. Do konkursu może być zgłoszone jedno sołectwo w terenu każdej gminy. Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian lokalnych zachodzących na jego terenie, poprzez przedstawienie:

 • inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie otwartych terenów publicznych służących lokalnej społeczności;
 • ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego,
 • wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego,
 • inicjatyw na rzecz ochrony środowiska,
 • inicjatyw związanych z funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych,
 • inicjatyw związanych z ładem przestrzennym na terenach prywatnych,
 • zaangażowanie społeczności w funkcjonowanie lokalnych inicjatyw i form aktywizacji mieszkańców. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach i składać się będzie z: oceny formalnej, oceny merytorycznej oraz  wizji w terenie. Nadesłane zgłoszenia, które spełnią wymagania oceny formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Kapituła konkursu wybierze 10 sołectw z największą ilością punktów, w których zostanie przeprowadzona wizja lokalna w terenie.

Nagrodami w konkursie pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2019 są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:
- I miejsca  - 40 000 zł
- II miejsca  - 30 000 zł
- III miejsca  - 20 000 zł
- Wyróżnienia  - 10 000 zł

Podmiotami uprawnionymi do przedłożenia zgłoszenia i zawierania umów w ramach Konkursu, są gminy z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie których położone są sołectwa biorące udział w Konkursie.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Kancelarii ogólnej, prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w formie pisemnej (wersji papierowej) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
z dopiskiem:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Konkurs „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2019

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Decyduje data stempla pocztowego.


Ogłoszenie wyników konkursu  zostanie podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej UMWZ pod adresem: www.wzp.pl  oraz www.wrir.wzp.pl

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa  i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-215,  91 44-10-233 , e-mail: ajaszczuk@wzp.pl, pmakatun@wzp.pl

Kalendarz wydarzeń

Maj 2019
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31